oddelenie machorasty

oddelenie: machorasty (bryophyta)

oddelenie: plavúňorasty (lycopodiophyty)

oddelenie prasličkorasty (equisetophyta)