Podkmeň: Stavovce

https://sk.wikipedia.org/wiki/Stavovce

U stavovcov (Vertebrata) dochádza k postupnému zatláčaniu chordy a jej nahradzovaniu spočiatku chrupkovitými a vo vyšších triedach kostenými stavcami. Stavce vznikajú z väzivového obalu chordy. Vznikom stavcov sa vytvára nový orgán tela - chrbtica (columna vertebralis). Chrbtica tvorí os tela a k nej sa pripája lebka a dva páry končatín. Rozšírením miechy v prednej časti tela sa vytvára mozog. Dalo by sa povedať, že všetky živočíchy, ktoré nedosiahli vývojový stupeň stavovcov, a teda nemajú vyvinutú chrbticu, sa označujú ako bezstavovce. Spravidla sú bezstavovce mnohobunkové živočíchy, ale v širšom, i keď, podľa mňa, príliš umelom, kontexte, sú nimi aj všetkyjednobunkovce.

U všetkých je vytvorené srdce, ktoré sa postupne mení z dvojdielneho na štvordielne, ktoré zabezpečuje oddelený obeh neokysličenej a okysličenej krvi. Dýchacím ústrojom sú u vodných stavovcov žiabre a u suchozemských rôzne vnútorne členené pľúca. U mnohých hrá dôležitú funkciu aj kožné dýchanie (obojživelníky).

Vylučovacím ústrojom sú párové obličky. Stavovce sú oddeleného pohlavia, vývin je väčšinou priamy, niekedy cez larvu (obojživelníky).

Podľa spôsobu akým sa vyvíja nový jedinec poznáme dve skupiny stavovcov:

  • bezblanovce (Anamnia) - nemajú zárodok obalený plodovými blanami

  • blanovce (Amniota) - zárodok má plodové obaly - amnion, chorion, alantois

Bezblanovce kladú vajíčka do vody alebo vlhkého prostredia. Vyvíjajúci sa zárodok nevytvára plodové blany a vyvíja sa vo vode. Sem patria: